Program studiów

Program studiów

Executive MBA

 

W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymagający świat biznesu, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przekształciła, niewystarczającą w dzisiejszych czasach, tradycyjną strukturę programów zarządzania i wprowadziła nowatorskie podejście TRZECH FILARÓW, które ma na celu kształtować liderów naszych czasów.

Wszystkie programy realizowane przez Szkołę Biznesu PW oparte są właśnie na trzech filarach – Knowledge for Business, Business in Action oraz Personal Development: Transformation Labs które kształtują odpowiedzialnego, efektywnego i kompetentnego lidera, potrafiącego sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata.

OFERTA SPECJALNA! 4-dniowa sesja wyjazdowa do Nowego Jorku – seminarium biznesowe w The City University of New York, Baruch College, Zicklin School of Business, jednej z partnerskich uczelni Szkoły Biznesu PW.

>>> więcej informacji

OFERTA SPECJALNA! Szeroki wybór przedmiotów specjalizacyjnych, spośród 20 modułów w Warszawie oraz na międzynarodowych partnerskich uczelniach.

>>> więcej informacji

OFERTA SPECJALNA! ELASTYCZNA FORMUŁA STUDIÓW
Studenci mają szansę uzyskać dyplom MBA już po 3 semestrach nauki!
Dla chętnych istnieje również możliwość podjęcia 4 semestru studiów i zdobycia jeszcze więcej wiedzy podczas dodatkowych przedmiotów specjalistycznych.

 

Filar I: Knowledge for Business

 

To zestaw typowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego wszechstronnego i kompetentnego menadżera. Biznes w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, prawnych aspektów działalności biznesowej, strategii, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Core Course Executive MBA

INDUCTION:

1. Opening Lecture & Information Meeting
2. Team building – całodniowy warsztat i sesja networkingowa w Warszawie
3. Knowledge Resources on the Web (MODUŁ ONLINE)

 

SUBJECT AREA 1: EXECUTIVE ECONOMICS: MACRO-MICRO PERSPECTIVE

1. Macroeconomics
2. Microeconomics

 

SUBJECT AREA 2: MARKETING & SALES MANAGEMENT

1. Marketing Management
2. Digital & Social Media Marketing
3. BrandPro simulation game
4. Sales & Negotiations

 

SUBJECT AREA 3: MANAGING PEOPLE AND ORGANISATIONS

1. Human Resources Management and Talent Development
2. Organisational Behaviour
3. Change Management

 

SUBJECT AREA 4: CORPORATE FINANCE & RISK MANAGEMENT

1. Accounting for Executives
2. Financial Statements for Executives
3. Corporate Financial Decisions and Risk Management
4. Understanding Private Equity
5. Compliance Management

 

SUBJECT AREA 5: MANAGING OPERATIONS, PROJECTS AND DIGITAL TRANSFORMATION

1. Operations Management
2. Business Information Systems & Business Analytics
3. Enterpreneurial & Innovation Management
4. Digital Product Design

 

SUBJECT AREA 6: STRATEGIC MANAGEMENT

1. Strategic Management
2. Strategic Communications
3. Strategy Execution

 

SUBJECT AREA 7: SOCIAL RESPONSIBILITY & ETHICS

Business Ethics
Social Impact Lab
Nasz świat stoi w obliczu wielu problemów o niespotykanej dotąd skali, których nie sposób już rozwiązać na wczesnych etapach. Aby dotrzeć do ich sedna, powinniśmy pobudzić naszą kreatywność i z wyprzedzeniem przewidywać przyszłe wyzwania. „The Theory U”, stworzona przez MIT Presencing Institute, to unikalna metoda i podstawa dla tego rodzaju głębokich zmian społecznych. Teoria ta przyciągnęła już ponad 100 000 ludzi, w 185 krajach, a Ty będziesz miał wyjątkową okazję poznać jej zasady i zastosować ją w praktyce. Renomowane organizacje non-profit zapewnią badania typu case study, a Ty wraz ze swoim zespołem dokonasz ich analizy, zaproponujesz rozwiązanie i uzyskasz szansę na dokonanie prawdziwej zmiany w świecie.


Przedmioty specjalizacyjne

 

Wybierając zajęcia specjalizacyjne fakultatywnie, studenci mają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy w obszarach ich szczególnego zainteresowania. Studenci zobowiązani są do zrealizowania przynajmniej trzech z puli przedmiotów specjalizacyjnych (w ostatniej edycji programu studenci mogli wybrać przedmioty w Warszawie, Wilnie, Innsbrucku, jak i Mediolanie).

Szkoła Biznesu PW 

• NEW! Cybersecurity Management
• NEW! Energy Challenges
Project Management & Business Transformation
Big Data, Company Valuation and Mergers
Design Thinking
Industry 4.0

Baltic Management Institute

Business & Corporate Strategy
Business Development Plan
Corporate Governance & Legal Environment
Innovation Management
Managing People & Change in Organizations
Executive Presence

POLIMI Graduate School of Management – Politecnico di Milano

Biomarketing
Circular Economy
Global Business Risks
Governance & Management in Family Companies
Sales Management

 Management Center Innsbruck

Global Macroeconomics
Managing International Business

Informujemy, że podana oferta modułów specjalizacyjnych może ulec nieznacznej zmianie.

 


Filar II: Business in Action

To filar konsolidujący wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywanie złożonych i wielowymiarowych problemów i zadań podczas zajęć warsztatowych i w ramach projektów. Biznes w Działaniu to nowatorskie szkolenia mające na celu zapoznanie się z czterema siłami napędowymi biznesu – z inwestorem, przedsiębiorcą, konsultantem oraz dyrektorem generalnym.

 

Business Analysis Project

Przygotowanie formalnej pracy badawczej z obszaru ekonomii i zarządzania. Zajęcia mają na celu analizę problemu oraz zaprezentowanie efektów końcowych.

Cel zajęć: Rozwój zdolności analitycznych i umiejętności przekonującej prezentacji swojego stanowiska

 


New Venture / Product Project

Praktyczne ćwiczenia z tworzenia innowacyjnych projektów biznesowych – hipotetyczne zakładanie i rozwijanie nowych firm, współtworzone w partnerstwie z MIT Enterprise Forum CEE. >>> więcej

Cel zajęć: Zdolność przeprowadzenia procesu – od koncepcji, poprzez rozpoznanie okazji biznesowej o wysokim potencjale aż do ustanowienia nowej firmy o doskonałym modelu biznesowym.

 

Consultancy Project

Rozwiązywanie faktycznych problemów istniejących firm. Studenci analizują problem, ustalają fakty i przygotowują raport dla firmy. Ćwiczenia w perspektywie międzynarodowej.

Cel zajęć: Umiejętność definiowania i analizowania problemów oraz znajdowania rozwiązań dla rzeczywistych, złożonych problemów biznesowych.

 


Filar III: Personal Development- Transformation Labs

Pogłębienie samoświadomości, samodoskonalnie oraz kompetencje interpersonalne są integralnym elementem kompleksowego planu rozwoju nowoczesnego menedżera i lidera. Przekładają się one zarówno na efektywność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych czy zarządzanie zespołami zadaniowymi, jak i osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym.

Personal Development: Transformation Labs

Celem tego filaru jest stworzenie okazji do wglądu w osobiste umiejętności i kompetencje menedżerów i ich rozwój pod kątem potrzeb płynących z wyzwań związanych z rewolucją technologiczną oraz zmianami społecznymi, w tym różnorodnością kulturową i pokoleniową. Jest to proces transformacyjny, łączący elementy pracy zindywidualizowanej i zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i warsztatowych.

 

Personal Development: Transformation Labs w Szkole Biznesu PW oferuje Uczestnikom następujące korzyści:

– diagnozę mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich i kompetencji przywódczych
– dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego
– możliwość realizacji i/lub modyfikacji bieżących planów zawodowych w kontakcie
z realnym rynkiem.

 

Program składa się z czterech komplementarnych części:

1. Get an Insight – otrzymasz dostęp do autorskiego narzędzia diagnozy Kluczowych Kompetencji Przywódczych w modelu 360° i innych testów diagnozujących style zachowań w różnych kontekstach (m. in. praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie konfilktów).

2. Define Your Development Goals – otrzymasz możliwość uczestniczenia w indywidualnych sesjach rozwojowych, na których Twój osobisty Coach/Mentor wesprze Cię w doskonaleniu krytycznej analizy informacji zwrotnych oraz stworzeniu indywidualnego planu rozwoju.

3. Practice Efficient Interactions with Others – weźmiesz udział w szeregu prakatycznych warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje menedżerskie, m. in. umiejętność współpracy, krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów, angażowania i motywowania pracowników, wystąpień publicznych, czy negocjacji.

4. Prepare SMART Career Progression Plan – w ramach programu Talent Tree otrzymasz możliwość odbycia General Interview we współpracujących ze Szkołą renomowanych firmach rekrutacyjnych i agencjach executive search; dzięki temu będziesz mógł zweryfikować swoją wizję rozwoju zawodowego względem realnych potrzeb rynku pracy.


Specjalne opcje wyjazdowe

Studenci Szkoły Biznesu PW 2022/2024 będą mieli możliwość skorzystania z sesji wyjazdowych do USA, a za dodatkową opłatą również do Indii. Jest to wyjątkowa okazja, żeby poznać kulturę, lepiej zrozumieć odmienne podejście biznesowe oraz zawrzeć nowe ciekawe znajomości.

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 500 h + ok. 300 h
opcjonalnych zajęć specjalizacyjnych


Początek zajęć: październik 2023


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15

sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:30


contact- ikonka

mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 15

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89