• Strona Glówna
  • Tworzenie wartości w e-biznesie oraz wyniki finansowe (ang. Value creation in e-Business and Financial Performance)

Tworzenie wartości w e-biznesie oraz wyniki finansowe (ang. Value creation in e-Business and Financial Performance)

prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

Jak dotąd niewiele było prób sprawdzenia empirycznie związku pomiędzy czynnikami tworzenia wartości i wynikami finansowymi e-biznesu z wykorzystaniem podejścia ilościowego a ich wyniki były nieprzekonujące. W 2013 roku opublikowaliśmy wyniki badania analizującego związki pomiędzy sposobami tworzenia wartości i rentownością polskich firm internetowych. Wyniki ujawniły, że spośród czterech elementów składających się na model tworzenia wartości (zgodnie z systematyką Amita i Zotta z 2008 roku) tj. oryginalność, komplementarność, przywiązanie do siebie klienta oraz wydajność, tylko komplementarność miała statystycznie istotny wpływ na wyniki finansowe.

Głównym założeniem proponowanego badania jest sprawdzenie zależności pomiędzy przyjętym modelem tworzenia wartości (pierwotnie wprowadzonym przez Amita i Zotta w 2001 roku) a wynikami finansowymi e-firm wybranych reprezentujących różne kraje europejskie.