Rekrutacja

Rekrutacja

Warunki uczestnictwa w programie: 

• ukończone studia wyższe,
• umowa o pracę w PW na czas trwania studiów,
• wypełnienie zgłoszenia do udziału w studiach MBA, rejestracja poprzez moduł Rekrutacja on-line dostępny na stronie
•  dostarczenie:
listu motywacyjnego opisującego powody ubiegania się o przyjęcie na Studia oraz przydatność kandydata dla PW w perspektywie ok. 10 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się Uczelnia (max. jedna strona),
rekomendacji do udziału w Studiach podpisanej przez odpowiednio rektora /dziekana /kanclerza /dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata (uszczegółowienie we wzorze dokumentu)

 

 

Wniosek on-line o przyjęcie na studia

Złóż wniosek o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu rekrutacja on-line.

 

 

Złożenie dokumentów

W przypadku, gdy wymagane dokumenty nie zostały dołączone do wniosku on-line prosimy o wysłanie ich drogą mailową na adres mbapw@biznes.edu.pl

wzór rekomendacji 

 

Rozmowy kwalifikacyjne

W przypadku liczby kandydatów większej od czterdziestu Komisja Rekrutacyjna powołana przez J.M. Rektora dokona wstępnej selekcji aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (opcja na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi/projektami, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość.

 


Ogłos
zenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach rekrutacji.

 


Formalności przed rozpoczęciem studiów

Po uzyskaniu miejsca w programie uczestnik zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia oryginału wniosku rekrutacyjnego

2. Złożenia oświadczenie uczestnika projektu i zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Podpisanie umowy z pracodawcą  (Politechnika Warszawska).W umowie  uwzględnione zostaną zapisy dotyczące: zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji w trakcie trwania studiów  (ok. 20 tys. zł) oraz zobowiązania do przepracowania na rzecz pracodawcy 3 lat po zakończonym okresie studiów, a w przypadku rezygnacji w trakcie tego okresu do zwrotu kwoty proporcjonalnej w stosunku do wskazanej powyżej.

4. Wniesienie opłaty na pokrycie kosztów przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych w wysokości 750 zł.

 

 

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 73

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 350 h + ok. 50 h
projekt końcowy


Początek zajęć: 2021


Godziny zajęć:
piątek: 9:00 – 16:30
sobota: 09:00 – 15:00/16:30


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

marcin.marchwinski@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 73

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89
mbapw@biznes.edu.pl