Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja, aplikuj teraz!
Termin składania aplikacji: 21 grudnia 2020

Masz pytania?  Napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl

Rekrutacja na studia MBA Politechniki Warszawskiej

Warunki uczestnictwa w programie: 

1)      ukończone studia wyższe,
2)      umowa o pracę w PW na czas trwania studiów,
3)      wypełnienie zgłoszenia do udziału w studiach MBA, rejestracja poprzez moduł Rekrutacja on-line dostępny na stronie www Szkoły Biznesu
4)      dostarczenie:
a)       listu motywacyjnego opisującego powody ubiegania się o przyjęcie na Studia oraz przydatność kandydata dla PW w perspektywie ok. 10 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się Uczelnia (max. jedna strona),
b)      rekomendacji do udziału w Studiach podpisanej przez odpowiednio rektora /dziekana /kanclerza /dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata (uszczegółowienie we wzorze dokumentu)

Procedura rekrutacji

krok 1

Wniosek on-line o przyjęcie na studia 

Złóż wniosek o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

 

krok 2Złożenie dokumentów

W przypadku, gdy wymagane dokumenty nie zostały dołączone do wniosku on-line prosimy o wysłanie ich drogą mailową na adres mbapw@biznes.edu.pl

zobacz listę wymaganych dokumentów

wzór rekomendacji 

Termin składania aplikacji: do 21 grudnia 2020

 

krok 3Rozmowy kwalifikacyjne 

W przypadku liczby kandydatów większej od czterdziestu Komisja Rekrutacyjna powołana przez J.M. Rektora dokona wstępnej selekcji aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (opcja na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi/projektami, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość.

Termin rozmów kwalifikacyjnych:  druga połowa stycznia 2021

 

krok 4
Ogłoszenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach rekrutacji.

Termin ogłoszenia wyników: do 5 lutego 2021

 

 

Formalności przed rozpoczęciem studiów 

Po uzyskaniu miejsca w programie uczestnik zobowiązany jest do:

1/ Dostarczenia oryginału wniosku rekrutacyjnego

2/ Złożenia oświadczenie uczestnika projektu i zgody na przetwarzanie danych osobowych

3/ Podpisanie umowy z pracodawcą  (Politechnika Warszawska).W umowie  uwzględnione zostaną zapisy dotyczące: zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji w trakcie trwania studiów  (ok. 20 tys. zł) oraz zobowiązania do przepracowania na rzecz pracodawcy 3 lat po zakończonym okresie studiów, a w przypadku rezygnacji w trakcie tego okresu do zwrotu kwoty proporcjonalnej w stosunku do wskazanej powyżej.

4/ Wniesienie opłaty na pokrycie kosztów przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych w wysokości 750 zł.

 

Jeśli masz pytania napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl