Dr Mirosław Czekaj

Doświadczenie zawodowe:

Mirosław Czekaj jest pracownikiem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Miasta Innowacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach naukowych dotyczących planowania budżetowego oraz sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast. Dotyczą one takich obszarów i zagadnień jak:
narzędzia efektywnego zarządzania finansami miasta w zakresie planowania wieloletniego
– realizacja zadań w oparciu o mechanizm budżetu zadaniowego
– finansowanie rozwoju miasta w oparciu o zadłużenie
– polityka długu miasta i analiza zdolności kredytowej miasta

wartość informacyjna sprawozdania finansowego miasta a obraz finansowy miasta w ujęciu skonsolidowanym
– wykorzystanie systemów analitycznych typu Business Intelligence (BI) w zarządzaniu finansami miasta.

 Dr M. Czekaj jest biegłym rewidentem, a jego aktywność zawodowa związana jest z obszarem finansów, w szczególności finansów publicznych i bankowości. Obecnie pełni też  funkcję Skarbnika Miasta st. Warszawy odpowiadając za układ, opracowanie i analizy największego budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Polsce którego wartość przekracza dwadzieścia miliardów zł. Odpowiada też za sprawozdawczość finansową m. st. Warszawy będącego jednocześnie jednostką zainteresowania publiczne, prowadzącą skonsolidowane raportowanie ponad tysiąca jednostek. Poprzednio, przez blisko dwanaście lat, był Skarbnikiem Miasta Szczecina. W zakresie dotyczącym bankowości przez siedem lat byłem Przewodniczącym  Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A nadzorując proces raportowania finansowego, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania zgodnością oraz audytu zewnętrznego. Przez blisko trzy lata był Wiceprezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Banku Państwowego, odpowiadając m. in. za procesy wsparcia finansowego samorządów i restrukturyzacji.

Obywatelstwo:

polskie