• Strona Glówna
  • Opracowywanie strategii ESG – nowe wyzwanie dla menedżerów

Opracowywanie strategii ESG – nowe wyzwanie dla menedżerów

Firmy znajdują się pod rosnącą presją, aby stosować ESG w swoich strategiach biznesowych. ESG obejmuje zaangażowanie organizacji w zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko oraz odpowiedzialność społeczną i etyczne zarządzanie. Poniżej omówimy kroki, które firmy mogą podjąć, aby stworzyć strategię ESG zgodną z ich przekonaniami i celami. Przyjrzymy się również zaletom stosowania tej strategii, takim jak lepsze relacje z klientami, wyższe długoterminowe wyniki finansowe i wzmocnienie znaczenia marki na rynku.

Czym jest strategia ESG?

Strategia ESG bierze pod uwagę w procesach decyzyjnych trzy filary zrównoważonego rozwoju firmy – kwestie środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny. Te trzy kluczowe aspekty definiują zbilansowany i etyczny wpływ inwestycji finansowych w firmie lub organizacji. Czynniki środowiskowe obejmują zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie, zużycie energii, utratę różnorodności biologicznej i ślad węglowy. Czynniki społeczne dotyczą praw człowieka, norm pracy, różnorodności i integracji oraz wpływu na społeczeństwo. Różnorodność zarządu, wynagrodzenie kadry kierowniczej i prawa akcjonariuszy to kwestie związane z zarządzaniem.

Znaczenie strategii ESG można zdefiniować jako zestaw zasad i procedur, które firma wykorzystuje do zarządzania tymi zmiennymi i radzenia sobie z nimi. Strategia ESG ma na celu zapewnienie długoterminowej wartości wszystkim interesariuszom, w tym akcjonariuszom, pracownikom, konsumentom i społeczeństwu. Inwestorzy, klienci i inni interesariusze mają większe szanse na uzyskanie pozytywnej opinii o firmach, które kładą nacisk na kwestie ESG. Przed opracowaniem strategii ESG firma musi ocenić ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Analiza ta obejmuje bieżące operacje i procedury firmy oraz przyszłe skutki tych problemów dla reputacji firmy i jej wyników finansowych. Cały plan biznesowy firmy powinien zostać objęty strategią ESG i powinien być zgodny z jej wartościami i celami.

Jak opracować strategię ESG?

Podczas tworzenia strategii ESG konieczne jest systematyczne podejście. Firmy mogą podjąć następujące kroki w celu opracowania strategii ESG:

  1. Identyfikacja i priorytetyzacja kwestii ESG.

Kluczowym etapem w skutecznej strategii ESG jest identyfikacja i ocena problemów ESG. Spółki mogą skorzystać z narzędzi, takich jak SASB Materiality Map, określającej kluczowe problemy ESG na podstawie branży i opinii klientów. Problemy ESG są podzielone na pięć obszarów według SASB Materiality Map: środowisko, kapitał społeczny, kapitał ludzki, model biznesowy i innowacje oraz przywództwo i zarządzanie. Pewne wyzwania w każdej kategorii są istotne dla różnych sektorów. Na przykład zmiany klimatyczne, niedobór wody i jakość powietrza to kwestie środowiskowe w sektorze ropy i gazu. Organizacje powinny priorytetyzować ustanawianie celów i zadań w celu rozwiązania tych problemów po identyfikacji kwestii ESG.

  1. Ustalanie celów i wskaźników.
    Ustalanie celów i wskaźników to kluczowy etap w tworzeniu strategii ESG. Stanowią one drogowskaz i umożliwiają monitorowanie postępu, ocenę wyników oraz informowanie interesariuszy o podejściu firmy do kwestii ESG.

Przy ustalaniu celów i wskaźników firmy powinny uwzględniać:

  1. Opracowanie zasad i praktyk ESG:
    Polityka ESG i jej praktyki dostarczają wytycznych, zapewniając, że operacje, pracownicy i interesariusze postępują zgodnie z celami i zadaniami ESG firmy.

Przykłady polityki i praktyk ESG:

Jak wdrożyć ESG w firmie?

Wdrożenie strategii ESG w firmie wiąże się z włączeniem czynników ESG do działalności firmy, procesów decyzyjnych i raportowania. Koordynacja między kilkoma działami i organizacjami interesariuszy może być trudnym zadaniem. Podejmując kroki wymienione powyżej, można z powodzeniem wdrożyć ESG. Wielu zagadnień ważnych dla planowania i realizacji działań z zakresu ESG w Twojej organizacji możesz nauczyć się w czasie kursu menedżerskiego ESG Management prowadzonego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przejdź tutaj, by zapoznać się z pełnym programem kursu.