Sztuczna Inteligencja w Biznesie

Sztuczna Inteligencja w Biznesie  to interaktywne szkolenie w formule on-line.

Podstawowym celem modułu jest przygotowanie menedżerów do sformułowania uzasadnienia biznesowego projektu wykorzystującego sztuczną inteligencję w swojej organizacji. Uczestnik pozna podstawy uczenia maszynowego, scenariusze wykorzystania SI w biznesie, możliwe koszty i korzyści takich przedsięwzięć oraz praktyczne aspekty ich wdrożeń. Nauczy się też projektować strategię wdrożenia takiego rozwiązania oraz prezentować je kluczowym beneficjentom.

 

Adresaci kursu:

Menadżerowie i specjaliści zainteresowani wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy danych i uczenia maszynowego
w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych

Menadżerowie średniego szczebla zainteresowani opracowaniem uzasadnień biznesowych dla projektów wykorzystujących uczenie maszynowe i SI oraz praktycznymi aspektami wdrożeń takich przedsięwzięć

Menadżerowie wyższego szczebla zainteresowani identyfikacją potencjału uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
w podnoszeniu przewag konkurencyjnych oraz wpływem tych technologii na zachowania konsumentów oraz rynki

     

 

Czego się nauczysz?

– Najważniejsze metody uczenia maszynowego, takie jak nauczanie nadzorowane, nienadzorowane i nauczanie ze wzmocnieniem.
– Najważniejsze klasy problemów, jakie można obecnie rozwiązywać wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji.
– Kluczowe czynniki sukcesu wdrożeń projektów wykorzystujących SI, w szczególności rolę danych nauczających, metody oceny jakości różnych algorytmów, profile kompetencyjne osób zaangażowanych w projekt oraz kwestie etyczne.
Wartość, jaką mogą dostarczyć systemy inteligentne w rozmaitych obszarach funkcyjnych organizacji oraz różnych branżach, a także wpływ jaki mogą wywierać takie rozwiązania na ludzi, organizacje i rynki.
Metody wyszukiwania i formułowania optymalnych uzasadnień biznesowych dla projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję.
– Pomoc w zbudowaniu intuicji działania uczenia maszynowego (celem kursu jednak NIE jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego tworzenia takich modeli).
Inspiracja dla dalszego rozwoju w obszarze Data Science, wskazanie możliwych ścieżek rozwoju (niemniej jednak NIE aspirujemy tu do przekazania „twardych” umiejętności z DataScience: głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności tworzenia uzasadnień biznesowych dla takich rozwiązań).

Tryb kursu: ON-LINE

Czas trwania kursu: 2 miesiące
(raz w tygodniu – 8x4h)


Start zajęć: wiosna 2023


Godziny zajęć: poniedziałki,
godz. 17.00 – 20.00 (4 x 45 min)


joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl
tel. 22 234 70 17

Co nas wyróżnia?

 • 25 lat tradycji

  Wiedza na temat wyszukiwania interesujących pomysłów na wykorzystanie uczenia maszynowego/SI do usprawnienia danego obszaru funkcyjnego w organizacji działającej w wybranej branży 

 • 25 lat tradycji

  Identyfikacja typów uczenia maszynowego dla wybranego problemu biznesowego oraz rekomendacji odpowiedniej klasy algorytmów

 • 25 lat tradycji

  Ocena jakości dostępnych w organizacji danych korzystając z metody 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity i Value) i ocena wpływu, jaki może wywrzeć wdrożenie AI na sposoby wykonywania pracy, procesy, organizacje i klientów.

 • 25 lat tradycji

  Projektowanie wysokopoziomowej architektury rozwiązania wykorzystującego SI, uwzględniając warstwę danych, ich przetwarzania (wraz ze wskazaniem odpowiednich algorytmów uczenia maszynowego) i interakcji z użytkownikiem końcowym.

 • 25 lat tradycji

  Formułowanie uzasadnień biznesowych dla wdrożenia rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję, w szczególności opisywanie problemów, rekomendacje ich rozwiązań, ocena możliwych korzyści biznesowych, określenie metod pomiarów sukcesu przedsięwzięcia (zarówno efektywności działania algorytmów biznesowych, jak i miar biznesowych) oraz ocena kosztów i możliwe czynniki ryzyka projektu

 • 25 lat tradycji

  Wybór metodyki oraz opracowanie planu projektu wdrożenia takiego przedsięwzięcia, uwzględniającego kluczowe inicjatywy, pożądane zasoby wraz ze strategią ich pozyskania, plan zarządzania ryzykiem oraz plan szkoleń dla kluczowych uczestników procesu.

Program

Zajęcia odbywać się będą zdalnie, synchronicznie (na platformie Zoom), w 8 blokach po 4 godziny lekcyjne (45’), w rytmie tygodniowym.

Moduł 1 (4h): Praktyczne wprowadzenie do uczenia maszynowego 

Moduł 2 (4h): Algorytmy i modele sztucznej inteligencji

Moduł 3 (4h): Klasyfikacja, segmentacja i regresja w praktyce. Ewaluacja modeli

Moduł 4 (4h): Zastosowania SI w biznesie: technologie

Moduł 5 (4h): Zastosowania SI w biznesie: branże

Moduł 6 (4h): Dane, środowiska i architektury rozwiązań SI

Moduł 7 (4h): Uzasadnienie biznesowe, strategia wdrożenia i prezentacja dla Zarządu

Moduł 8 (4h): Praktyczne aspekty wdrożeń projektów AI. Trendy rozwoju.

 

Zaliczeniem modułu będzie prezentacja PPT (ok. 12 slajdów) z uzasadnieniem biznesowym dla wdrożenia sztucznej inteligencji w wybranej organizacji. Wyróżnione zostaną opracowania uzupełniające tę prezentację o dokument (MS Word) z uzasadnieniem biznesowym i strategią wdrożenia. Sugerowane szablony prezentacji i dokumentu strategicznego zostaną przedstawione na zajęciach.

Prowadzący kursu

dr hab. Andrzej Wodecki

Wykładowca programów MBA Szkoły Biznesu PW, Opiekun Merytoryczny studiów MBA Digital Transformation, Specjalizuje się w systemach informacyjnych, biznesie elektronicznym, e-learning‘u, zarządzaniu innowacjami.

Opłaty

Opłata za udział w kursie Sztuczna Inteligencja w Biznesie wynosi 2 700 zł.

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

 

Dane do przelewu:

rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Sztuczna Inteligencja w Biznesie

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89