Program studium

Program studium

 

Sesja networkingowa

 

Moduł 1 – Ewolucja systemu ochrony zdrowia 

1. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
2. System finansowania opieki zdrowotnej
3. Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
4. Medycyna spersonalizowana
5. Zasady budowy koszyka i taryfikacji świadczeń

Czego się nauczysz?

1. Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
2. Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
3. Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
4. Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
5. Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych

 

 

Moduł 2 – Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

1. Prawo Farmaceutyczne
2. Ustawa o refundacji
3. Ustawa o świadczeniach
4. Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej
5. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
6. Zasady rejestracji leków w Polsce
7. Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego
8. Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP, GLP, GCP)
9. Inne wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych
10. Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne

Czego się nauczysz?

1. Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
2. Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
3. Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
4. Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

 

 

Moduł 3 – Efektywność w systemie ochrony zdrowia 

1. Sposoby podnoszenia efektywności działań w systemie ochrony zdrowia
2. Innowacyjność przemysłu farmaceutycznego
3. Struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi
4. Zasady prowadzenia badań klinicznych
5. Komunikacja i PR w systemie ochrony zdrowia 
6. Podstawy finansów
7. Zarządzanie innowacjami w przemyśle farmaceutycznym
9. Specyfika polskiego przemysłu farmaceutycznego
10. Ewolucja  łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych
11. Gospodarka lekami w szpitalach: • struktura • legislacja • zarządzenia NFZ • powiązanie z realizacją badań klinicznych
12. Audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu

Czego się nauczysz?

1. Zrozumiesz znaczenie etyki w biznesie i zarządzaniu
2. Efektywnej komunikacji
3. Poznasz też  zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów leczniczych
4. Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach
5. Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach z realizacją świadczeń i badań klinicznych

 

 

Moduł 4 – Farmakoekonomika i instrumenty podziału ryzyka

1. Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)
2. Podstawy farmakoekonomiki, jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych
3. Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia
4. Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych
5. Ocena technologii medycznych nielekowych
6. Farmakoekonomika w praktyce – warsztaty (case studies)
7. Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji
8. Instrumenty dzielenia ryzyka o typie finansowym oraz oparte o wyniki zdrowotne

Czego się nauczysz?

1. Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia
2. Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych
3. Poznasz podstawowe zasady Evidence – Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia
4. Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej
5. Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny

 

 

Moduł 5 – Ocena Technologii Medycznych (HTA)

1. Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Polsce i na świecie
2. Europejska sieć HTA: EUnet-HTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej
3. Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny
4. Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego
5. Analizy ekonomiczne (model Markowa, drzewo decyzyjne)
6. Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze – podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny, analiza wrażliwości)

Czego się nauczysz?

1. Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie
2. Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania: • analizy klinicznej • analizy ekonomicznej • analizy wpływu na budżet
3. Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
4. Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

 

 

Seminarium dyplomowe

1. Przygotowanie do napisania pracy z zakresu tematyki poruszanej podczas Studium
2. Pogłębione studia literaturowe w najbardziej interesującej słuchaczy dziedzinie
3. Indywidualne konsultacje z wykładowcami i ekspertami

Język wykładowy: polski

(podstawowa znajomość języka angielskiego)

Liczba godzin zajęć: ok. 120h


Start: 16 grudnia 2023


Sesje wykładowe: 1-2/msc

sobota 9.00 – 17.45
niedziela 9.00 – 14.15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

studium@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89