Program studiów

Program studiów

 

I Badania Kliniczne i Rozwój Leku

1. Badania i rozwój produktów leczniczych – od odkrycia substancji do wprowadzenia na rynek
2. Fazy badań klinicznych i ich miejsce w procesie farmakoterapii
3. Regulacje prawne w badaniach klinicznych, ich aspekty społeczne oraz kwestie etyczne
4. Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych
5. Outsourcing w badaniach klinicznych
6. Znaczenie badań klinicznych dla krajowej gospodarki, epidemiologii i zdrowia publicznego
7. Rola badań typu Real World Evidence
8. Wprowadzenie do biotechnologii
9. Specyfika odkrycia i zastosowań leków biologicznych, regulacje prawne
10. Wyroby medyczne we współczesnej medycynie
11. Przedsiębiorczość i nowe technologie

 

II Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

NOWOŚĆ! Moduł ,,Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia”

 

Moduł 1 – Ewolucja systemu ochrony zdrowia 

1. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
2. System finansowania opieki zdrowotnej
3. Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
4. Medycyna spersonalizowana
5. Zasady budowy koszyka i taryfikacji świadczeń
6. Zintegrowane systemy informatyczne w medycynie

Czego się nauczysz?

1. Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
2. Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
3. Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
4. Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
5. Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych

 

 

Moduł 2 – Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

1. Prawo Farmaceutyczne
2. Ustawa o refundacji
3. Ustawa o świadczeniach
4. Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej
5. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
6. Zasady rejestracji leków w Polsce
7. Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego
8. Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP, GLP, GCP)
9. Inne wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych
10. Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne

Czego się nauczysz?

1. Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
2. Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
3. Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
4. Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

 

 

Moduł 3 – Efektywność w systemie zdrowia

1. Sposoby podnoszenia efektywności działań w systemie ochrony zdrowia
2. Innowacyjność przemysłu farmaceutycznego
3. Struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi
4. Zasady prowadzenia badań klinicznych
5. Komunikacja i PR w sektorze farmaceutycznym
6. Podstawy finansów
7. Zarządzanie innowacjami w polskim przemyśle farmaceutycznym
8. Specyfika polskiego przemysłu farmaceutycznego
9. Ewolucja  łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych
10. Gospodarka lekami w szpitalach: • struktura • legislacja • zarządzenia NFZ • powiązanie z realizacją badań    klinicznych •  audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu

Czego się nauczysz?

1. Zrozumiesz znaczenie  etyki w biznesie i zarządzaniu,
2. Efektywnej komunikacji
3. Poznasz też  zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów leczniczych
4. Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach
5. Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach z realizacją świadczeń i badań klinicznych

 

 

Moduł 4 – Farmakoekonomika i instrumenty podziału ryzyka

1. Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)
2. Podstawy farmakoekonomiki, jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych
3. Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia
4. Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych
5. Ocena technologii medycznych nielekowych
6. Farmakoekonomika w praktyce – warsztaty (case studies)
7. Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji

Czego się nauczysz?

1. Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia
2. Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych
3. Poznasz podstawowe zasady Evidence – Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia
4. Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej
5. Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny

 

 

Moduł 5 – Ocena Technologii Medycznych (HTA)

1. Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Polsce i na świecie
2. Europejska sieć HTA: EUnet-HTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej
3. Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny
4. Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego
5. Analizy ekonomiczne (model Markowa, drzewo decyzyjne)
6. Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze – podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny, analiza wrażliwości)

Czego się nauczysz?

1. Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie
2. Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania: • analizy klinicznej • analizy ekonomicznej • analizy wpływu na budżet
3. Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
4. Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

 

 

III Sprzedaż i Marketing Leków

1. Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
2. Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
3. Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
4. Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
5. Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
6. Negocjacje i mediacje
7. Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym

Rekrutacja już trwa!

Aplikuj teraz i skorzystaj z oferty Early Bird!


NOWOŚĆ w programie!

Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 208h

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Początek zajęć: 23 listopad 2024


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:00
niedziela: 9:00-16:00

W wybrane dni zajęcia będą trwały do godz. 18:00.


>>> zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka

studium.biznes@pw.edu.pl

kom. 607 670 621

+48 22 234 70 33

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89