Zastępca Dyrektora

Michał Kucharski
tel.: 22 234 70 13
michal.kucharski@biznes.edu.pl